Головам методичних комісій

Положення про методичні комісії
у Київському професійному ліцеї
будівництва і комунального господарства

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методичні комісії є структурним підрозділом науково-методичної служби Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства

1.2. Методичні комісії створюються з числа всіх вчителів та майстрів виробничого навчання ліцею. Можливе створення циклових методичних комісій, гуманітарного, природничо-математичного, спецдисциплін тощо

1.3. Керівництво роботою здійснює голова, а за його відсутності – заступник, які обираються членами методичних комісій

1.4. Загальний контроль за роботою методичних комісій здійснює голова методичних комісій (завідуючий методичною службою ліцею)

1.5. Засідання методичних комісій відбуваються другого вівторка кожного місяця впродовж навчального року. Робота методичних комісій обліковується (ведуться протоколи засідань, приймаються рішення)

1.6. Уся діяльність методичних комісій здійснюється на основі педагогічного аналізу, діагностування, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку освіти і планом роботи НМКПТО міста Києва

1.7. План роботи методичних комісій затверджується на першому засіданні

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Розгляд та роз’яснення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів методичних комісій, НМК міста Києва щодо організації навчально-виховного процесу в цілому та з відповідних предметів

2.2. Підготовка і підбір матеріалів для загальноміських заходів та конкурсів серед здобувачів освіти ПТНЗ (Вернісаж педагогічної творчості, WorldSkills Ukraine)
2.3. Постійне підвищення рівня загально дидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу, в умовах дистанційного та змішаного навчання

2.4. Забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання учнів

2.5. Обмін досвідом успішної педагогічної діяльності

2.6. Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання і виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики

2.7. Створення умов для самоосвіти вчителів та майстрів виробничого навчання і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогічних працівників

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Діагностика проблемних питань педпрацівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб

3.2. Розробка рекомендацій про зміст, методи, форми організації освітньо-виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчального процесу

3.3. Вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинна експертиза підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо для забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів

3.4. Вивчення, удосконалення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду, перспективних нововведень та інноваційних ідей в межах своєї компетенції та за своїм профілем

3.5. Розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів в позаурочний час
(олімпіади, конкурси, квести тощо)

3.6. Затвердження матеріалів для здійснення підсумкової державної атестації у випускних групах

3.7. Проведення моніторингу ефективної діяльності членів методичних комісій

3.8. Вдосконалення педагогічної майстерності вчителів та майстрів виробничого навчання; керівництво роботою школи молодого педагога, школою молодого майстра виробничого навчання, педагогічними майстернями, творчими групами. Організація роботи методичних семінарів для початківців, малодосвідчених вчителів та майстрів. Проведення практичних занять з вчителями – предметниками

3.9. Участь в атестації педагогічних працівників

3.10. Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів для вчителів відповідних предметів

3.11. Організація взаємовідвідування відкритих уроків та виховних заходів

3.12. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними методичними комісіями в інших професійних (професійно-технічних) навчальних закладах, з підрозділами вищих навчальних закладів в інтересах удосконалення своєї роботи

3.13. Методичні комісії мають право:

 • подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу з предметів;

 • ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

 • готувати свої пропозиції під час проведення атестації викладачів та майстрів;

 • рекомендувати членам комісій різні форми підвищення кваліфікації.

ІV. ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

4.1. Список членів всіх методичних комісій (розгорнутий)

4.2. Річнині плани методичної комісій

4.3. Протоколи засідань методичних комісій

4.4. Плани роботи методичних комісій, творчих груп, школи молодого вчителя та майстра виробничого навчання

4.5. Інструктивно-методичні документи щодо організації навчальної діяльності з предметів

4.6. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів (виступи, розробки відкритих заходів, тощо)

4.7. Теоретичні та практичні розробки з проблемних питань кожної методичної комісії

4.8. Матеріали «методичної скарбнички педагогічного працівника»

V. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Відповідає за:

 • планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності методичних комісій;

 • своєчасне впорядкування документації щодо роботи методичних комісій та проведених заходів;

 • поповнення «методичної скарбнички педагогічного працівника»

5.2. Організовує: роботу методичних комісій разом з методистом ліцею;

 • взаємодію різних методичних комісій між собою;

 • відкриті заходи, семінари, конференції тощо;

 • вивчення, узагальнення та використання на практиці прогресивного педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання всіх профілів;

 • консультації викладачам та майстрам виробничого навчання з питань викладання предмету.

5.3. Бере участь: в атестації вчителів та майстрів виробничого навчання на підвищення категорій, присвоєння звань.

Склад методичної комісії

Положення про методичні комісії Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства

План роботи методичної комісії викладачів

Протокол засідання методичної комісії

Графік атестації викладачів

Підвищення кваліфікації

Відкриті уроки

Звіт педагочічних працівників з методичної роботи

Діяльність педагогічних працівників Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства